آشنایی باهنرهای تصویری تیموریان

دوره تیموریان یکی از ذوره های درخشان در تاریخ هنر ای ان زمین است در این مقاله آشنایی با هنرهای تصویری تیموریان بیشتر این دورا ن طلایی رو میشناسیم.

مکتب هرات که سبک منحصر به فرد مربوط به این دوران است و استادان زیادی همچون بهزاد و میرک رد این مکتبرا رونق  اده و از خود آثار بسیار زیادی را به جا گذاشته اند. که اکنون در کتاب های تاریخ هنر ایران و جهان از آثار آناها یاد شده است.

دکمه بازگشت به بالا